[Terug naar artikel] 


 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
t.a.v. Staatssecretaris H. Bleker
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
 

Betreft: Opnieuw brandbrief i.v.m. het in beslag nemen van verwaarloosde en mishandelde dieren en het welzijn van in beslag genomen dieren.
 

 

Amsterdam, vrijdag 27 mei 2011

 

 
Geachte heer Bleker,

Op 4 mei jongstleden stuurden wij u een brandbrief (zie bijlage) met het verzoek tot reorganisatie Dienst Regelingen i.v.m. het welzijn van in beslag genomen dieren en verzoek tot regelgeving voor een goede herplaatsing van dieren. Helaas hebben wij nog geen reactie van u mogen ontvangen. Omdat de incidenten rondom in beslag genomen dieren ons wederom pijnlijk hebben gewezen op het nog steeds voortbestaan van eerder gesignaleerde en gemelde misstanden voelen wij ons genoodzaakt om u opnieuw een brandbrief te sturen.
Op 24 mei jongstleden zijn door de LID bij een 69-jarige man in Kampen ruim 200 sterk verwaarloosde konijnen in beslag genomen (zie voor dit bericht: http://www.hartvannederland.nl/nederland/overijssel/2011/konijnen-in-kampen-ernstig-verwaarloosd/ en http://www.destentor.nl/regio/kampen/8751524/Dierenbescherming-redt--200-konijnen.ece ). Uit dit bericht en uit navraag bij de LID blijkt dat ondanks dat de dieren in een dusdanige dieronwaardige toestand gehuisvest zaten, zij nog een maand lang moesten lijden voordat de LID tot actie overging. Volgens de berichtgeving zijn de konijnen via het bestuursrecht in beslag genomen met de bedoeling om teruggegeven te worden aan de eigenaar als hij zijn ‘zaakjes’ weer op orde heeft. Wij maken ons grote zorgen of deze verwaarloosde konijnen, die op dit moment bij de opslaghouder zitten die in dienst is van uw Dienst Regelingen, wel de juiste zorg en de medische behandeling krijgen en of ze überhaupt nog allemaal in leven zijn.
Nog maar zeer recent (april 2011) werden er van de 5900 verwaarloosde in beslag genomen knaagdieren 4400 geselecteerd en gedood door opslaghouder Tonnie van Meegen van Papegaaienpark Veldhoven. Naar aanleiding van het doden van deze in beslag genomen dieren hebben wij op 3 mei een melding hierover gedaan bij de AID met het verzoek tot een onderzoek. Omdat wij hierop niets hoorden hebben wij navraag gedaan bij de AID en kregen de onthutsende reactie dat alles wat onder de Dienst Regelingen valt niet gecontroleerd wordt door de AID en dat daar afspraken over zijn. Dit laat wederom zien wat een gesloten systeem uw Dienst Regelingen is. Deze dienst hult zich in zwijgen en geheimzinnigheid wanneer het gaat om verantwoording afleggen over de zorg, het welzijn en de herplaatsing van in beslag genomen dieren. Een dienst die, als er al gecontroleerd wordt, zichzelf controleert waardoor de buitenwereld er geen zicht op heeft.

De misstanden die plaatsvinden met in beslag genomen dieren zijn door uw ministerie nooit opgepakt, laat staan aangepakt en ten positieve veranderd. In deze situatie, gezien de laatste twee schrijnende gevallen in korte tijd, dient nu echt per omgaande structureel te worden ingegrepen. Primair in deze speelt uw Dienst Regelingen een, op zijn zachtst gezegd, dubieuze rol. Niet het welzijn van in beslag genomen dieren staat hier centraal maar de opslaghouder die voor het minste geld het meeste doet en dan nog het liefst buiten het gezicht en de wetenschap van Dienst Regelingen en het publiek. Wat niet weet wat niet deert. Het belang van het reeds getraumatiseerde dier, vaak in grotere aantallen of vragend om specifieke verzorging speelt in deze absoluut geen rol.  En zo ontstaat een dieronwaardige situatie. U bent daar (politiek) verantwoordelijk voor.

Wij vragen u daarom dringend deze verantwoordelijkheid te nemen en strak corrigerend op te treden teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken.
Om dit te bewerkstelligen willen wij een en ander in een aantal vragen en/of stellingen onderbouwen:

 • Is onze informatie die wij uit betrouwbare bron kregen juist dat er een brief bestaat welke aanstuurt op een ‘’terughoudend’’ inbeslagnamebeleid i.v.m. de opslagkosten? Klopt het dat er in deze brief verzocht wordt inbeslagname zo min mogelijk vanwege de kosten via het strafrecht af te handelen en dieren indien nodig via het bestuursrecht in bewaring te nemen met als doel herstel en teruggave?

 • Is het gevolg van dit beleid dat er van de in april in beslag genomen knaagdieren, ongeveer 5900, maar een zeer gering deel herplaatst kon worden?

 • Is de ‘’emotionele chantage’’ van de door U betaalde opslaghouder correct als hij stelt dat de dieren gedood moeten worden als ze niet herplaatst worden binnen een zeer korte periode?

 • Uw ministerie heeft niet gereageerd op onze brandbrief inzake deze knaagdieren. Is het niet reageren onderdeel van ‘’nieuw’’ beleid of voortzetting van bestaand beleid?

 • De aan de AID gelieerde LID heeft uiteindelijk, na veel onnodig lijden van de dieren, besloten om toch maar 200 konijnen in beslag te nemen. Waarom duurde dat zo lang? Waarom kreeg de 69-jarige eigenaar, die duidelijk niet voor de dieren kon of wilde zorgen, toch nog een maand de tijd om de dieren langer nodeloos te kwellen? Opruimen en in orde maken van de toen daar aangetroffen situatie was een utopie, zoals achteraf, wederom, is gebleken. Waarom krijgt deze eigenaar zelfs nog de gelegenheid de dieren terug te krijgen?

 • Kan de grote groep in beslag genomen dieren niet eerder worden ‘’verdeeld’’ over kleinschalige opvangen waar het getraumatiseerde dier meer persoonlijke aandacht en verzorging krijgt in plaats van in een loods / schuur bij elkaar? Geen enkele opvang / opslaghouder kan met zorg en aandacht zoveel dieren goed verzorgen. Een particuliere opvang zou zoveel dieren (wettelijk) niet eens mogen hebben.

 • Steunt u dit beleid van ‘pappen en nathouden’, waarschuwen en controleren, of vindt u, met ons, dat er daadkrachtiger en sneller dient te worden opgetreden?

 • Mag deze 69-jarige eigenaar, wat u betreft, morgen weer opnieuw konijnen gaan mishandelen of gaat U nu over tot een houdverbod? Te vaak gaan recidivisten wederom in de fout. Bij een houdverbod voorkom je herhaling.

 • Deelt u onze mening dat dieren die in beslag genomen zijn omdat ze mishandeld en/of verwaarloosd worden niet weer van de regen in de drup moeten raken? Deelt u onze mening dat de overheid ook de verantwoording ervoor behoort te nemen dat deze dieren die zij onder haar hoede heeft goed herplaatst dienen te worden nadat zij vrijgegeven zijn zodat zij niet weer opnieuw mishandeld of verwaarloosd worden?

 • Wilt u er zorg voor dragen dat deze getraumatiseerde konijnen niet terug gaan naar de eigenaar?

 • Wilt u er zorg voor dragen dat deze konijnen allemaal medisch behandeld worden en niet gedood?

 • Wilt u er zorg voor dragen dat deze dieren eindelijk een goed leven krijgen en overgeplaatst worden naar de knaagdierenopvangcentra in ons land voor herplaatsing?

 • Kan er een overleg worden opgestart tussen uw ministerie en dat van het OM teneinde te komen tot; A) betere wetgeving, B) een actiever vervolgingsbeleid, C) een juiste strafzaak en ten slotte D) een gepaste straf / sanctie waarbij ook de kosten op de veroorzaker worden verhaald?


Wij hopen spoedig op bovengestelde vragen en stellingen een reactie van u te mogen ontvangen. Ook hopen wij spoedig alsnog een reactie te krijgen op onze eerdere brandbrief van 4 mei jongstleden waarin wij u dringend het verzoek deden om de Dienst Regelingen (DR) en met name de afdeling In Beslag genomen Goederen (IBG) en de door hen gecontracteerde opslaghouders op zeer korte termijn te reorganiseren en regels op te stellen zodat vrijgekomen in beslag genomen dieren op een goede manier herplaatst worden en dat het welzijn van het dier daarbij voorop staat.

In afwachting van uw hopelijk spoedige reactie,

 
Hoogachtend,

 
Sandra van de Werd
Bep de Boer
Geoffrey Deckers

Stichting Comité Dierennoodhulp
Stichting Rechten voor al wat leeft
Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Stichting Een Dier Een Vriend

Postbus 94724
1090 GS Amsterdam

 

 


[Terug naar artikel]